Porady Prawne
Każdy człowiek chociaż raz w życiu potrzebuje porady prawnej. Bardzo często jednak, głównie ze względów finansowych oraz panującego przekonania, że z usług prawników korzystają przede wszystkich rozpuszczeni bogacze i kryminaliści, wiele osób nie decydowało się na porady.

Jednak coraz częściej organizowane są akcje darmowych porad. Także ośrodki pomocy społecznej posiadają swoich prawników lub współpracują z osobami, które pomagają wszystkim, którzy takiej pomocy potrzebują. Również coraz swobodniejszy dostęp do internetu powoduje, że wiele osób decyduje się na korzystanie z porad on-line.

Procesy Cywilne
Każdego dnia w każdym sądzie w Polsce prowadzonych jest nawet po kilkanaście spraw z powództwa cywilnego. Są to zarówno sprawy regulujące zobowiązania rodzinne i opiekuńcze, jak i sprawy spadkowe, czy rzeczowe.

Prawo cywilne reguluje stosunki cywilnoprawne pomiędzy osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz takimi jednostkami, które nie są osobami prawnymi, ale odpowiednie ustawy przyznały im zdolność prawną. Podstawowym źródłem prawa cywilnego jest Kodeks Cywilny, w którym zebrane są wszystkie przepisy. Cechą charakterystyczną w prawie cywilnym jest brak podporządkowanie jednego podmiotu drugiemu, co jest znamienne dla innych gałęzi prawa publicznego.

Prawo Rodzinne

Wszystkie stosunki prawne w rodzinie, zarówno dotyczące spraw majątkowych, jak i inne sytuacje niemajątkowe, regulowane są przez prawo rodzinne, którego źródłem jest Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, a także Kodeks Cywilny oraz inne ustawy szczegółowe. Prawo to najczęściej kojarzone jest przede wszystkim ze sprawami rozwodowymi oraz alimentacyjnymi.

Jednak równie często potrzebna jest ingerencja instytucji stojących na straży prawa w sprawach dotyczących opieki, zarówno na dziećmi, jak i schorowanymi rodzicami, czy dziadkami, oraz sprawami majątkowymi, na przykład spadkami czy darowiznami. Prawo rodzinne reguluje obowiązki członków rodziny wobec siebie. Dotyczy to zarówno opieki rodziców nad dziećmi, jak i pomocy dzieci starszym, często nie dającym sobie samodzielnie rady, rodzicom.

Prawo Karne
W prawie karnym zebrane są wszystkie przepisy prawne normujące odpowiedzialność człowieka za czyny, których popełnienie jest zabronione pod groźbą kary kryminalnej. Podstawowym źródłem obowiązującego obecnie w Polsce prawa karnego są wszystkie ustawy składające się na Kodeks Karny oraz Kodeks Postępowanie Karnego i Kodeks Karny Wykonawczy. Sprawy karno – skarbowe natomiast regulowane są w oparciu o Kodeks Karny Skarbowy.

Prawo karne ma za zadanie zapewnić obywatelom poczucie sprawiedliwości, zarówno osobie pokrzywdzonej, jak i tak zwane społeczne poczucie sprawiedliwości, ochronić dobra oraz zabezpieczyć człowieka przed ingerencją władzy w jej prawa.

Prawo Podatkowe
Prawo podatkowe obejmuje wszystkie normy prawne, które regulują zarówno zasady powstawania, wygasania i odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe, jak i podstawy prawne i ich konstrukcje. Prawo to określa również wymiar, pobór i kontrolę podatków wraz z organami i innymi podmiotami uprawionymi do ich egzekwowania oraz odpowiedzialność, która związana jest z unikaniem, uchylaniem się czy odrzucaniem podatków.

Na prawo podatkowe składają się: prawo materialne, które określa konstrukcję, zobowiązania i odpowiedzialność podatkową, prawo proceduralne, czyli postępowania podatkowe, kontrole skarbowe i egzekucje podatków, prawo karne podatkowe oraz prawo ustrojowe, które określa organizację aparatu podatkowego.

Luki Prawne
Każdy system prawny powinien regulować wszystkie kwestie wymagające rozstrzygania na gruncie prawa.Oznacza to, że każda zaistniała okoliczność ma odpowiednią normę prawną. Jednak w praktyce często występują tak zwane białe plamy, które określane są mianem luki prawnej. Luka prawna jest to brak odpowiedniej regulacji prawnej w przypadku.

Przeważnie jest to spowodowane przemianami, za którymi przepisy nie nadążają. Jednak nie każdy brak przepisów jest luką prawną. Niektóre normy są celowo nie regulowane. Dotyczy to przede wszystkim przepisów dotyczących nowych dziedzin, kiedy dopiero po pewnym czasie działalności uzupełnia się lukę odpowiednio dopasowanymi normami.