Prawo celne
Zasady i tryb przywożenia oraz wywożenia towarów na dany obszar celny reguluje prawo celne. Określa ono także prawa i obowiązki osób przewożących dany towar, jak i obowiązki i uprawnienia wszystkich organów celnych.

Z dniem przystąpienia Polski do Unii Celnej, którą tworzą państwa członkowskie Unii Europejskiej, obowiązujący dotychczas w Polsce Kodeks Celny został zastąpiony Wspólnotowym Kodeksem Celnym oraz Przepisami Wykonawczymi do Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Oba te akty prawne mają charakter rozporządzeń wspólnotowych, a w Polsce są uzupełnione regulacjami wewnętrznymi zawartymi w ustawie o prawie celnym.

Prawo drogowe
Polskie prawo o ruchu drogowym tworzy kilkanaście aktów prawnych. Zalicza się do nich Konwencję wiedeńską o ruchu drogowym, błędnie przez wiele osób nazywaną „Kodeksem Drogowym” ustawę „Prawo o ruchu drogowym” oraz kilkanaście roporządzeń ministra infrastruktury, które doprecyzowują te ustawy.

Rozporządzenia te dotyczą zarówno warunków technicznych pojazdów, jak i ich obowiązkowego wyposażenie (uzależnionego od typu pojazdu i jego przeznaczenia), a także znaków i sygnałów drogowych. Rozporządzenia określają także zasady przyznawania i odbierania uprawnień do prowadzenia pojazdów oraz zasady kontroli drogowej wraz z zasadami karania za naruszenie prawa o ruchu drogowym.