Prawo rolne
Istnieje wiele definicji wyjaśniających co to jest prawo rolne. Najczęściej jest ono definiowane jako normy prawne, które regulują stosunki społeczne związane z kształtowaniem ustroju rolnego, na który składa się zarówno produkcja rolna, jak i rynek rolny.

Prawem rolnym jest również nazywany zespół instytucji i rozwiązań prawnych, których charakter jest podyktowany specyfiką rolnictwa jako odrębnego działu gospodarki. Tworzą one strukturalne i techniczne ramy prawne dla działalności produkcyjnej w rolnictwie. Dotyczy to również przetwarzania produktów rolnych oraz wszystkiego, co związane jest z ich obrotem.

Upadłość
Do niedawna jedynie przedsiębiorstwa, osoby prawne lub jednostki, którym nadano zdolności prawne, w przypadku niewypłacalności, mogły ogłaszać upadłość. Od niedawna zdolność upadłościową mają także osoby fizyczne, które mogą ogłosić tak zwaną upadłość konsumencką.

Upadłości nie mogą ogłosić jedynie Skarb Państwa, samorząd terytorialny, publiczne samodzielne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie czy osoby prowadzące gospodarstwo rolne. Postępowanie upadłościowe jest wszczęte po ogłoszeniu upadłości przez sąd. Pozwala ono także na restrukturyzację przedsiębiorstwa, na przykład na drodze układu, a w szczególnych przypadkach również na zwolnienie dłużnika z części długów.